Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viapomoor pomoor
Reposted fromfungi fungi viaorelh orelh
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa vialunoliel lunoliel
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
Reposted fromollardo ollardo viawojna wojna

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaasylopath asylopath
6353 ada3
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viabowstick bowstick
6979 6491
Reposted fromzciach zciach viaRedPenny RedPenny
6567 b41d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaRedPenny RedPenny
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaToshi Toshi
7774 ef9d
Reposted fromspokodama spokodama viaToshi Toshi

March 14 2018

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamakros makros
 Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości? 
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaiamnotarobot iamnotarobot
2734 018b 500
Reposted fromNajada Najada viaiamnotarobot iamnotarobot
Reposted fromDagarhen Dagarhen viakatastrofo katastrofo
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
6805 115e
Reposted from1jh3kgak49ve9 1jh3kgak49ve9 viakatastrofo katastrofo
5058 67ba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl