Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

4407 925d 500

Subway in the 80’s

Reposted frommilo317 milo317 viamaryjanejanis maryjanejanis

July 28 2017

Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viaowlyou owlyou
3542 1067 500
Reposted fromfungi fungi viazEveR zEveR
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viazEveR zEveR
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaemtezmazupe emtezmazupe
1684 5dc0 500
Reposted fromtfu tfu viazEveR zEveR
4878 f356 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazEveR zEveR
Reposted fromshakeme shakeme viakyszz kyszz
1748 6a66 500
Reposted fromargasek argasek viay-xcv-y y-xcv-y
3428 f780
Reposted fromSchrammelhammel Schrammelhammel viaankin ankin
Reposted fromDagarhen Dagarhen via919 919
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaintihar intihar
4504 11f2
Shh, Oscilloscope is sleeping.
Reposted fromTenSigis TenSigis viaRekrut-K Rekrut-K
4728 5c8c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce
4329 d6b5
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia
4031 bc2a
Reposted fromsfm sfm viaDeborahCurtis DeborahCurtis
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viaDeborahCurtis DeborahCurtis
3501 add5
Reposted frombaeren baeren viaall-about-kate all-about-kate
4731 1726 500
Reposted frompffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl