Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

Reposted fromFienrira Fienrira viaagatoni agatoni
8839 5a88 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaagatoni agatoni
4418 236f 500
Reposted fromxanth xanth viaagatoni agatoni
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viaagatoni agatoni
1121 00e5
Reposted fromfungi fungi viaagatoni agatoni
Reposted fromgruetze gruetze viaagatoni agatoni
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
0654 b458 500
Reposted fromotters otters viadarksideofthemoon darksideofthemoon

February 16 2019

February 09 2019

Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
5559 d6e3 500
Reposted fromvanite vanite viaikari ikari
5085 e446 500
Reposted fromvanite vanite viaikari ikari
Reposted frompsychedelix psychedelix viaikari ikari
7544 84a8 500

awwww-cute:

Baby Red Squirrels

Reposted fromkausus kausus viaikari ikari

February 08 2019

2768 a082
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatonietak tonietak

February 07 2019

6784 9eba 500

February 06 2019

3956 7fb1 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viametafnord metafnord

Martin Montague

This piece of art from Thomas Deininger is one of the most incredible things I’ve seen.
via https://mastodon.social/users/antifarben/statuses/101538185208718093
Reposted frompaket paket vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl