Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

5794 98fd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTamahl Tamahl
2132 4198
Reposted fromthebassa thebassa viaelavator elavator
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
1992 2aa6 500
4916 16b6
Reposted fromtichga tichga viagruetze gruetze
Reposted fromzelbekon zelbekon viasofias sofias
3349 b825 500
Reposted fromSardion Sardion viaTamahl Tamahl
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viastonerr stonerr
0143 e99b
Reposted fromatby atby viaawakened awakened
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawakened awakened
5730 dab0
Reposted fromkatsiu katsiu viaikari ikari
7215 8949 500
1339 1eb2
Reposted fromEtnigos Etnigos viacalvados calvados
5918 c3d0 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viafasi fasi
8793 db99
Reposted fromtfu tfu viahiroshima2 hiroshima2
2118 cc2f 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl