Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

4665 1d36 500
Reposted fromkaiee kaiee viadarksideofthemoon darksideofthemoon
0780 6a52 500
Reposted fromtaurotragus taurotragus viahiroshima2 hiroshima2
9732 276c 500

brodieroset:

THIS EXACTLY THIS.

Reposted fromTank Tank viaikari ikari
1578 3de5 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakatastrofo katastrofo
Reposted fromhubi1 hubi1 viakatastrofo katastrofo
2974 15c8
noot noot!
Reposted fromgingerglue gingerglue viakatastrofo katastrofo
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viarenioo renioo

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viakatastrofo katastrofo
8962 2136 500
Reposted fromikari ikari
Reposted fromRynn Rynn viadepresja depresja
9964 4e85 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viakatastrofo katastrofo
2618 2b05 500
Reposted fromxuu xuu viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
1176 967e 500

thesilencedmasses:

sixpenceee:

Entire brick wall smoothed out by the ocean 

That’s some Dalí shit right there

Reposted fromfagshionista fagshionista viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl