Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

1837 dbd9 500
Reposted fromtgs tgs viadarksideofthemoon darksideofthemoon
1302 71c4
StreetView
Reposted fromSixtus Sixtus viairmelin irmelin
8110 1c03 500
Reposted fromxanth xanth vialegilimencja legilimencja
2777 e162 500
Reposted fromzciach zciach vialiveattherainbow liveattherainbow
Reposted fromzelbekon zelbekon viahiroshima2 hiroshima2

November 07 2018

9846 e7ad 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viabarock barock
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok vialiveattherainbow liveattherainbow
3955 436f 500
1837 d93e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahiroshima2 hiroshima2
Reposted fromRynn Rynn viaskrzacik skrzacik
3537 fddc
Reposted fromu-dit u-dit viaiamnotarobot iamnotarobot

November 03 2018

3625 1c3a
6070 0aab
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

November 02 2018

Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viahavingdreams havingdreams

November 01 2018

4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl