Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaiamnotarobot iamnotarobot
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaikari ikari
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viasputnikstreetart sputnikstreetart
8390 65b8
Reposted fromkaiee kaiee vianishe1 nishe1
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viaOnly2you Only2you
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
7869 de07 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
9951 2fa8
Reposted fromgreensky greensky viaaperture aperture
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawhatever18 whatever18

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

5589 eaed 500
0474 4310
Reposted fromepicc epicc viaRedPenny RedPenny
5211 0f79
zawsze kusi
Reposted fromidenakawe idenakawe viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl